Seperator

Privatumo politika

Privatumo politika

 

Naudojamos sąvokos:

 

Pardavėjas – Lietuvos respublikos VĮ Registrų centras, juridinių asmenų registre registruotas privatus juridinis asmuo UAB “UTVT”, įmonės kodas 126090059, PVM mokėtojo kodas LT260900515 buveinės adresas Ukmergės 283b Vilnius LT -06313.

 

Pirkėjas -Sulaukęs pilnametystės veiksnus fizinis asmuo, juridinis asmuo ar tinkamai įgalioti jų atstovai.

 

Partneris -Trečioji šalis, kuriai dėl sutartinių įsipareigojimo įvykdymo Pirkėjui, Pardavėjas privalo perduoti Pirkėjo Asmens duomenis.

 

Paslaugos -Bet kurios Pardavėjo fizinėje pardavimo vietoje ar internetinėje parduotuvėje „hidromasazas.lt“ teikiamos paslaugos.

 

Privatumo politika -Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės asmens rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės naudojantis „hidromasazas.lt“ internetine parduotuve.

 

Asmens duomenys -bet kuri su fiziniu asmeniu susijusi informacija, kurio tapatybė yra žinoma Pardavėjo arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta tokiais duomenimis kaip asmens kodas ir/ar kitais būdais.

 

Taisyklės -šios prekių pirkimo -pardavimo „hidromasazas.lt“ internetinėje parduotuvėje taisyklės.

 

Naršyklė -Programa skirta atvaizduoti internetinius puslapius asmeniniame kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

 

Slapukas -maža rinkmena, siunčiama į asmens naudojamo internetinio tinklo naršyklę besilankant „hidromasazas.lt“ internetinėje parduotuvėje ir saugoma Pirkėjo įrenginyje.

 

IP adresas -Kiekvienam prie interneto prijungtam įrenginiui priskirtas unikalus numeris.

 

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Pardavėjo Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis Pardavėjo teikiamomis Paslaugomis.
1.2. Privatumo politika skirta apsaugoti Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto panaudojimo, taip pat užtikrinti Pardavėjo teikiamų Paslaugų teikimą Pirkėjams ir tolimensniam Paslaugų kokybės gerinimui.

1.3. Pardavėjo surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais. Visi Pardavėjo darbuotojai, kurie sužino Pirkėjo Asmens duomenis, privalo saugoti juos paslaptyje, net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
1.4. Pirkėjas laikomas perskaitęs Privatumo politiką ir su ja susipažinęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo duomenis.

 

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, teikėjai ir gavėjai

2.1. Tinkamo geriausio pasiūlymo Pirkėjui parengimas.

2.1.1.Renkami Asmens duomenys -Pirkėjo pateikti vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar bet kokios kitos Pirkėjo pasiūlytos komunikacijos priemonės.

2.1.2. Šie duomenys renkami su tikslu suteikti Pardavėjui galimybę pateikti Pirkėjui tinkamą komercinį pasiūlymą.

2.1.3. Duomenų saugojimo laikas 1 (vieneri) metai.

2.1.4. Duomenų teikėjai -tiesiogiai iš duomenu subjekto.

2.1.5. Duomenys nėra teikiami trečiosioms šalims.

2.2. Sutarčių su Pirkėjų sudarymui ir tinkamam jų įvykdymui.

2.2.1. Renkami Asmens duomenys -Pirkėjo pateikti vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, užsakytų prekių ar Paslaugų pristatymo adresas.

2.2.2. Šie duomenys renkami su tikslu Pardavėjui paruošti bei tinkamai įvykdyti pirkimo -pardavimo sutartį.

2.2.3. Duomenų saugojimo laikas 5 (penkeri) metai, bet ne trumpesnis, nei parduotų prekių garantinis laikotarpis.

2.2.4. Duomenų teikėjai -tiesiogiai iš duomenu subjekto.

2.2.5. Pirkėjui užsakius prekių ar Paslaugų pristatymą ir/ar montavimą Pirkėjas sutinka, kad anksčiau išvardinti Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo Partneriams -transporto kompanijai ar kurjerių tarnybai ir/arba Prekių montavimą atliekančiai įmonei.

2.3. Sutarčių su Pirkėjų sudarymui ir tinkamam jų įvykdymui, Pirkėjui pageidaujant įsigyti prekes išsimokėtinai.

2.3.1. Renkami Asmens duomenys -Pirkėjo pateikti vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, užsakytų prekių ar Paslaugų pristatymo adresas, Pirkėjo asmens kodas.

2.3.2. Šie duomenys renkami su tikslu Pardavėjui paruošti bei tinkamai įvykdyti pirkimo -pardavimo sutartį ir perdavus Pirkėjo Asmens duomenis Partneriams -lizingo kompanijai, įvertinti kliento mokumą ir kreditavimo galimybes.

2.3.3. Duomenų saugojimo laikas 5 (penkeri) metai, bet ne trumpesnis, nei parduotų prekių garantinis laikotarpis.

2.3.4. Duomenų teikėjai -tiesiogiai iš duomenu subjekto.

2.3.5. Pirkėjui pageidaujant įsigyti prekes išsimokėtinai Pirkėjas sutinka, kad anksčiau išvardinti Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo Partneriams -lizingo kompanijai Pirkėjo mokumui ir kreditavimo galimybėms įvertinti.

2.3.6. Pirkėjui užsakius prekių ar Paslaugų pristatymą ir/ar montavimą Pirkėjas sutinka, kad anksčiau išvardinti Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo Partneriams -transporto kompanijai ar kurjerių tarnybai ir/arba Prekių montavimą atliekančiai įmonei.

2.4. Pardavėjo ir Pirkėjo interesų apsaugai ir gynimui vykdomas vaizdo stebėjimas fizinėse Pardvėjo pardavimo ir prekių sandėliavimo -išdavimo vietose.

2.4.1. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant užtikrinti Pardavėjo ir/arba Pirkėjo saugumą, ginti Pirkėjo ir/ arba jo atstovo gyvybę ir sveikatą taip pat kitas Pirkėjo ir/arba Pardavėjo teises. Siekiant teisėto intereso, apsaugoti Pirkėjus, Pardavėjo darbuotojus, lankytojus, jų bei Pardavėjo turtą, vykdomas viazdo stebėjimas ir įrašymas.

2.4.2. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys -vaizdo įrašo duomenys Pardavėjo valdomose patalpose ir/arba teritorijoje.

2.4.3. Prieš patekdami į patalpas ir/arba teritoriją, kuriuose vykdomas vaizdo stebėjimas, Pirkėjai ir/arba lankytojai informuojami specialiais žymenimis apie vaizdo stebėjimą.

2.4.4. Duomenų saugojimo laikas -6 (šešeri) mėnesiai.

2.4.5. Duomenų teikėjai -tiesiogiai iš duomenų subjekto, jam apsilankius vaizdo kameromis stebimose Pardavėjo patalpose ir patekus į vaizdo stebėjimo lauką, iš vaizdo kameros.

2.4.6. Duomenys nėra teikiami trečiosioms šalims.

 

3. Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

3.1. Pardavėjas vidinėmis organizacinėmis bei technininėmis priemonėmis siekia užtikrinti kiek įmanoma didesnį Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų ir informacijos saugumą. Siekiant apsaugoti Asmens duomenis ir informaciją, Pardavėjas naudoja tinkamas teisines, administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

3.2. Pirkėjo pateikti Asmens duomens duomenys yra saugomi nuo pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo, sukčiavimo ar asmens tapatybės vagystės. Pirkėjo pateiktus Asmens duomenis gali pasiekti tik įgalioti Pardavėjo darbuotojai, kuriems Pirkėjo pateikta informacija būtina vykdyti tiesiogines darbo pareigas.

3.3. Pirkėjas privalo saugoti iš Pardavėjo gautą informaciją ir savo Amens duomenis nuo atskleidimo kitiems tretiesiems asmenims. Taip pat nedelsiant pranešti Pardavėjui apie matomus pažeidimus, jei jam tokia informacija tapo prieinama.

 

4. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.1. Jei Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Pardvėjui iškyla prievolė pateikti bet kuriuos tvarkomus Pirkėjo Asmens duomenis trečiosioms šailms įskaitant, bet neapsiribojant ikiteisiminio tyrimo institucijomis ir teismais, duomenys pateikiami be išankstinio Pranešimo Pirkėjui apie tai, jei Lietuvos Respublikos įstatymuose nenumatyta kitaip.

 

5. Pirkėjo teisė susipažinti su asmens duomenimis, ištaisyti, ištrinti duomenis

5.1. Pirkėjas turi teisę susipažinti su duomenimis ir gauti informaciją, ar Pardavėjas tvarko jo Asmens duomenis, pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą-Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelė ar vairuotojo pažymėjimą ir jei taip yra, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis, taip pat gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys buvo surinkti, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiekms gavėjams jie teikiami ar buvo pateikti, ar visi pirkėjo teikti duomenys yra išsamūs ir teisingi. Pirkėjas turi teisę gauti iš Pardavėjo savo asmens duomenų kopiją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Šiuo atveju Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į Pardavėją raštu, gavęs Pirkėjo paklausimą Pardavėjas, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis per trisdešimt kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Remiantis šiuo punktu duomenys neatlygintinai teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

5.2. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti duomenis, jeigu susipažinęs su Pardavėjo tvarkomais savo Asmens duomenimis Pirkėjas nusto, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Šiuo atveju Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją raštu su prašymu ištaisyti neteisingus ar netikslius Asmens duomenis, taip pat papildyti neišsamius Asmens duomenis. Pardavėjas, išnagrinėjęs prašymą ir nustačius jį pagrįstu, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas papildyti ar patikslinti visus reikiamus Pirkėjo Asmens duomenis.

5.3. Teisė būti pamirštam yra Pirkėjo teisė prašyti Pardavėjo nutraukti Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą, t.y. ištrinti duomenis, tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi su Pirkėjo sutikimu, arba kai Asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba asmens duomenys turi būti ištrinti dėl teisinės prievolės. Šiuo atveju Pirkėjas privalo prašymą dėl nesutikimo tvarkyti Asmens duomenis raštu pateikti Pardavėjui elektroniniu paštu. Pardavėjas, išnagrinėjęs prašymą ir nustačius jį pagrįstu, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pašalinti visus turimus Pirkėjo Asmens duomenis.

5.4. Pirkėjas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai tuo atveju, jei mano, kad Pardavėjas tvarko Asmens duomenis pažeidžiant jo interesusi ir teises pagal galiojančius teisės aktus.

5.5. Pirkėjas prašymus dėl susipažinimo su Pardavėjo tvarkomais Asmens duomenimis, dėl Asmens duomenų patikslinimo, dėl nesutikimo tvarkyti Asmens duomenys gali siųsti elektroninio paštu [email protected] . Prašyme turi būti tiksliai nurodytas Pirkėjo Vardas Pavardė, prašymas privalo būti pasirašytas elektroniniu parašu.

 

6. Slapukų politika

6.1. Pardavėjas savo internetinėje parduotuvėje „hidromasazas.lt“ gali naudoti Slapukus (angl. Cookies). Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį apsilankius tinklapyje. Pardavėjas naudoja slapukus siekdamas užtikrinti sklandų internetinės parduotuvės veikimą, bei patogesnį Pirkėjo naudojimąsi ja.

6.2. Pardavėjas stebi internetinės parduotuvėjės „hidromasazas.lt“ lankomumą Google Analytics pagalba. Google Analytics naudojame tam, kad suprasti, kaip lankytojai naudasi mūsų tinklapiu ir pagerinti Pirkėjams teikiamų Paslaugų teikimą. Google Analytics renka tik anoniminę informaciją, ši informacija nėra naudojama Pirkėjo tapatybei nustatyti. Google kompanijos Slpapukų naudojimui taikoma Google privatumo politika.

6.3. Internetinėje parduotuvėje „hidromasazas.lt“ besilankantis Pirkėjas toliau naršydamas joje ir nekeisdamas esamų nustatymų, sutinka, kad būtų naudojami Slapukai.

6.4. Pažymėtina tai, kad dauguma Naršyklių priima slapukus automatiškai, tačiau Pirkėjas, vadovaudamasis savo Naršyklės nustatymais, gali šias funkcijas išjungti, nustatyti, kad Naršyklėje Slapukai nebūtų priimami, taip pat Ištrinti visus naršyklėje sukauptus Slapukus.

6.5. Išjungdamas Slapukus savo naudojamoje Naršyklėje, blokuodamas jų priėmimą, Pirkėjas sutinka, kad kai kurios internetinės parduotuvės„hidromasazas.lt“ funkcijos neveiks arba veiks netinkamai.

6.6 Kokius slapukus naudoja Pardavėjas: 

 

Slapuko pavadynimas Duomenų tvarkymo tikslas Galiojimo laikas
_ga  Sukurtas saugoti unikalų Kliento ID, kuris vėliau naudojamas Google Analytics serveriais tam kad apskaičiuoti vartotojo, sesijos ir kampanijos duomenis. 24 men. 
csrftoken Apsauga nuo CSRF (Cross-Site Request Forgery) atakų. 12 men. 
django_language Atsimena kalbą, kurią pasirinko vartotojas. 21 d.
sessionid Užkoduotas prisijungimo sesijos identifikatorius. Reikalingas išlaikyti vartotojo prisijungimą, pirkimo krepšelius. 14 d.
_gid Slapukas naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. 24 val. 
_gat Tinklalapio „Google Analytics“ slapukas, naudojamas užklausų skaičiui kontroliuoti. šią sesiją 
messages Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. šią sesiją 

 

7. Trečiųjų asmenų tinklapiai

7.1. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje „hidromasazas.lt“ yra nuorodos į bet kuriuos trečiųjų asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už juose naudojamą Privatumo politiką. Pardavėjas atsako tik už informaciją pateikiama internetinėje parduotuvėje „hidromasazas.lt“.

 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šioms privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčiai sprendžiami geranoriškai -derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo derybomis -Lietuvos Respublikos teismuose, įstatymų numatyta tvarka.

Seperator