Seperator

Pirkimo instrukcija

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „hidromasažas.lt” taisyklės

 

 

Naudojamos sąvokos:

 

Pardavėjas – Lietuvos respublikos VĮ Registrų centras, juridinių asmenų registre registruotas privatus juridinis asmuo UAB “UTVT”, įmonės kodas 126090059, PVM mokėtojo kodas LT260900515 buveinės adresas Ukmergės 283b Vilnius LT -06313.

 

Pirkėjas -Sulaukęs pilnametystės veiksnus fizinis asmuo, juridinis asmuo ar tinkamai įgalioti jų atstovai.

 

Privatumo politika -Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės asmens rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės naudojantis „hidromasazas.lt“ internetine parduotuve bei fizinėse Pardavėjo prekybos ir prekių atsiėmimo vietose.

 

Asmens duomenys -bet kuri su fiziniu asmeniu susijusi informacija, kurio tapatybė yra žinoma Pardavėjo arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta tokiais dumenimis kaip asmens kodas ar kitais būdais.

 

Taisyklės -šios prekių pirkimo -pardavimo „hidromasazas.lt“ internetinėje parduotuvėje bei fizinėse Pardavėjo prekybos ir prekių atsiėmimo vietose taisyklės.

 

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „hidromasazas.lt” susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) sumoka Pardavėjui 30 % vertės avansinį mokestį.
2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Pardavėjo. Sutarties saugojimo laikas ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Pardavėjo Privatumo politika.

 

3.Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir/arba užsisakyti paslaugas nadodamasis „hidromasazas.lt“ internetine parduotuve šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir pasiūlyti Pardavėjui jam priimtiniausią komunikavimo būdą įskaitant, bet neapsiribojant elektroninį paštą, balso skambučius, sms žinutes ar momentio pranešimo programėles.

3.3. Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo sutartį šiose taysyklėse numatyta tvarka.

3.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose taisyklėse, Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei „hidromasazas.lt“ internetine parduotuvės Privatumo politikoje.

4. Pirkėjo pareigos
4.1. Užsisakius prekę, gavus pasiūlymą ir jį patvirtinus, Pirkėjas privalo sumokėti 30 % prekės vertės avansinį mokestį.
4.2. Gavęs informaciją apie užsakymo įvykdymą, pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas sumokėti Pardavėjui likusią prekės vertės dalį ir atsiimti prekę (prekes).
4.4. Pirkėjas, naudodamasis „hidromasazas.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetiniame prekybos centre bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.5. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Savo sutikimą ar nesutikimą su Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

 

5. Pardavėjo pareigos
5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „hidromasazas.lt“ teikiamomis paslaugomis ir suteikti visą reikiamą informaciją, bei konsultaciją.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti šių taisyklių, Lietuvos respublikos teisės aktų ir Privatumo politikos nustatyta tvarka.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja gauti Pirkėjo užsakytas prekes per pasiūlyme nurodytą terminą.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes internetinėje parduotuvėje nurodytomis kainomis.

6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
6.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame pasiūlyme nurodomos Euro valiuta su PVM.
6.2. Pirkėjas gali atlikti užsakymą sudėjęs norimas prekes į krepšelį internetinėje parduotuvėje “hidromasazas.lt” ir paspaudęs “Gauti pasiūlymą”, taip pat užsakyti prekes “Kontaktuose” nurodytu telefonu arba el.paštu. Jeigu pirkėjas nenori užsakyti prekių nurodytais būdais, gali atvykti į Vilniuje esantį saloną, Ukmergės g. 283B.
6.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
6.3.1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu. Mokėjimas užskaitomas ir laikomas tinkamai įvykdytas pinigams patekus į pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą.
6.3.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais Vilniuje (Ukmergės g. 283B) esančiame salone.
6.4. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes, ir patvirtinus užsakymą, paspaudus nuorodą „Gauti pasiūlymą“, Pirkėjas į nurodytą el.paštą per 1-2 d.d gauna pasiūlymą, kuriame nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir, jeigu reikia, pristatymo mokesčiai.

7. Prekių pristatymas
7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą, jei Prekės neatsiima pats.
7.2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats arba už atskirą mokestį Pirkėjui prekes pristatys Pardavėjas.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui Prekę pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis pasiūlyme nurodytų terminų.
7.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

8. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
8.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos skiltyje “Garantinis aptarnavimas, montavimas”.
8.4. Pardavėjas privalo supažindinti su garantinio aptarnavimo sąlygomis pirkimo metu, bei pasiūlyti atsakingų specialistų sumontavimo paslaugą už papildomą mokestį.

9. Atsakomybė
9.1. Pirkėjas vienašališkai nutraukęs sutartį sumoka Pardavėjui 30 % prekės vertės dydžio baudą.
9.2. Nesugebėjęs įvykdyti užsakymo, Pardavėjas informuoja Pirkėją ir grąžina įmokėta avansą.
9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir/arba Pardavėjo Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.8. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Apsikeitimas informacija
10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar kominikuoja kitomis Pirkėjo pateiktomis ryšio priemonėmis įskaitant, bet neapsiribojant, telefono skambučius, momentinio pranešimo programomis.

10.2. Apsikeitimo informacija tvarka nustatoma šiose taisyklėse ir „hidromasazas.lt“ internetinės parduotuvės Privatumo politikoje.
10.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
11.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Seperator